Organizace školního roku

období školního vyučování 2. 9. 2019 – 30. 6. 2020
podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2019
vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
začátek výuky 6. 1. 2020
pololetní prázdniny 31. 1. 2020
jarní prázdniny 10. 2. – 16. 2. 2020
velikonoční prázdniny 9. 4. – 10. 4. 2020
hlavní prázdniny 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
další školní rok začne 1. 9. 2020
 

Organizace vyučování

Vyučování Přestávky
1. hodina 08:00 - 08:45 08:45 - 08:55
2. hodina 08:55 - 09:40 09:40 - 10:05
3. hodina 10:05 - 10:50 10:50 - 11:00
4. hodina 11:00 - 11:45 11:45 - 11:55
5. hodina 11:55 - 12:40 12:40 - 12:50
6. hodina 12:50 - 13:35 13:35 - 13:45
7. hodina 13:45 - 14:30  
 

Rozvrh hodin

1. třída Pondělí, čtvrtek 12:40
  Ostatní dny 11:45
2. třída Pondělí, pátek 11:45
  Ostatní dny 12:40
3. třída Středa 13:35
  Ostatní dny 12:40
4. třída Pondělí 12:45
  Úterý, středa 13:35
  čtvrtek 12:40 nebo 13:35 (skupiny Inf)
  pátek 11:45
5. třída Středa 13:35
  Ostatní dny 12:40

nahoru

 

Kroužky a nepovinné předměty

Kroužek Den Čas Vedoucí Poznámka
Pohybové hry (Sokolovna Pardubičky) úterý 14:00 – 15:30 Tereza Záhornická 1. a 2. třída
Florbal (Sokol Pardubice) pátek 13:30 – 14:30 p. Žáček 3. - 5. třída,
500 Kč/pol.
Výtvarný a tvořivý středa 14:00 – 15:00 lektor 1. - 3. třída,
1450 Kč/pol.
Dramatický kroužek čtvrtek 13:30 – 14:30 Z. Hýsková od 2. pololetí 2. třídy
Šachový kroužek pondělí 14:30 – 15:30
Anglický jazyk úterý 12:30 – 13:30 Hana Novotná 1. třída
    13:30 – 14:30 Hana Novotná 2. třída
  středa 14:00 – 15:00 Hana Novotná 4. třída
  čtvrtek 13:00 – 14:00 Hana Novotná 5. třída
    14:00 – 15:00 Hana Novotná 3. třída

Poznámka: Pohybové hry, šachy, VV kroužek začínají od 1. 10. 2019

nahoru

 

Spolupráce s rodiči a školská rada

7. 10. 2019 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
7. 10. 2019 školská rada
20. 1. 2020 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
20. 4. 2020 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
20. 4. 2020 školská rada

Plán pedagogických rad (2019/2020):  2. září, 18. listopadu, 20. ledna, 20. dubna, 22. června

Vedení školy spolupracuje se zástupci rodičů dětí jednotlivých tříd (SRDPŠ) na pravidelných schůzkách.

Složení rodičovského výboru
Předseda: p. Kryštof Ženatý (2.tř.)
Pokladník: p. Markéta Severinová
Ostatní členové: p. Michal Šafařík (1.tř.), p. Ondřej Pištora (3. třída), p. Markéta Severinová (4. třída), p. Vendula Biathová (5. třída)

Zástupci rodičů jsou voleni na rodičovské schůzce.

Složení školské rady
Za rodiče: p. Oldřich Zdobinský – předseda školské rady, p. Polanecká Kateřina - místopředseda
Za školu: p. Michaela Jubánková, p. Lenka Hilbertová
Za zřizovatele: p. Iva Kamenická, p. Filip Petr

Školská rada byla zvolena v lednu 2018 na tříleté funkční období – spolupracuje s výborem SRDPŠ a schvaluje potřebné dokumenty.

Informace o účelu, činnosti a volbách Školské rady naleznete zde... Výsledky voleb do Školské rady ze dne 15.1.2018 naleznete zde...

Rodiče se mohou o prospěchu a chování svých dětí informovat u učitele kdykoliv, nejlépe po telefonické dohodě. Jakékoliv připomínky či návrhy mohou rodiče prosazovat osobním jednáním s vedením školy nebo přes rodičovský výbor.

nahoru

 

Zaměstnanci školy

Mgr. Jaroslav Karcol Ředitel ZŠ   karcol-zskyj@volny.cz
Mgr. Lenka Hilbertová Zástupce ředitele,
výchovný poradce
hilbertova-zskyj@volny.cz
Mgr. Libuše Kocourková Učitelka 1. třída kocourkova-zskyj@volny.cz
Zuzana Hýsková Učitelka 2. třída hyskova-zskyj@volny.cz
Mgr. Martina Brabcová Učitelka 3. třída brabcova-zskyj@volny.cz
Mgr. Michaela Jubánková Učitelka 4. třída jubankova-zskyj@volny.cz
Mgr. Zuzana Jiroutová Učitelka 5. třída jiroutova-zskyj@volny.cz
Mgr. Hana Novotná Anglický jazyk,
metodik prevence
novotna-zskyj@volny.cz
Lenka Pešková Vedoucí vychovatelka 1. třída peskova-zskyj@volny.cz
Tereza Záhornická Vychovatelka 2. třída zahornicka-zskyj@volny.cz
Ludmila Drábková Vychovatelka 3. třída peskova-zskyj@volny.cz
Ing. Dita Ludvíková, DiS Vychovatelka,
hospodářka školy
  ludvikova-zskyj@volny.cz
Mgr. Aneta Kaprálová Školní psycholog   kapralova-zskyj@volny.cz
Pavlína Ďurišíková Asistent pedagoga,
školní asistent ZŠ
durisikova-zskyj@volny.cz
Eliška Jandíková Školní asistent ZŠ a MŠ    
Marta Langšádlová Školnice    
Sabina Venigerová Úklid, výdej obědů    
Věra Malá Výdej obědů    

nahoru

 

Poradenství

Školní psycholog


Mgr. Aneta Kaprálová, konzultace: středa 13:30 - 15:30 hod

Kontakt: kapralova-zskyj@volny.cz, tel.: 466 650 783

Výchovný poradce


Mgr. Lenka Hilbertová, konzultace: úterý 11:55 – 12:40 hod, nebo po telefonické domluvě

Kontakt: hilbertova-zskyj@volny.cz, tel.: 466 650 783

Metodik prevence


Mgr. Hana Novotná, konzultace po telefonické domluvě

Kontakt - telefon: 466 650 783

Školní poradenské pracoviště


Úkoly školního poradenského pracoviště

 • Budování příznivého klimatu školy, práce s třídním kolektivem
 • Pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků
 • Identifikace žáků s výukovými obtížemi
 • Odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Pomoc při zabezpečení výuky žáků s odlišným mateřským jazykem
 • Metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • Spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory
 • Poradenská činnost pro žáky a zákonné zástupce
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
 • Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

nahoru

 

Zápis do 1. třídy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Škola otevírá jednu třídu s maximálním počtem 28 žáků. Vyučovacím jazykem je český jazyk.

Za­­­­pi­­­­suje­­­­me dě­­­­ti na­ro­zené do 31.8.2014. Výjimečně mo­hou být za­­­­psané i dě­­­­ti poz­­­­dě­­­­ji na­ro­zené do 30.6.2015.

V letošním školním roce dojde ke změně v přihlášení a to pomocí webové aplikace, kde je od 16. 3. 2020 možné vytvořit žádost o přijetí dítěte do základní školy.

Jak zápis probíhá?

 1. Vydání žádosti: 16. 3. – 16. 4. 2020 vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti.
 2. Příjem žádostí: 15. – 22. 4. 2020 korespondenčně bez přítomnosti dětí. Podrobnosti naleznete zde...

  Pokud potřebujete čestné prohlášení o skutečném bydlišti dítěte, tak formulář naleznete zde.. (pdf).

 3. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 13. 5. 2020.

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do prvního ročníku školního roku 2020/2021 naleznete zde...

Informace k odkladu povinné školní docházky naleznete zde...

V případě dotazů nebo potíží se můžete obrátit na naši školu e-mailem: hilbertova-zskyj@volny.cz nebo telefonicky: 466 650 783, 606 648 353.

Naše škola
Informace o naší škole naleznete zde...

Dopis budoucím prvňáčkům (aneb jak pátáci vzpomínají) si můžete v formě prezentace přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

Desatero pro rodiče děti předškolního věku
Desatero najdete na stránkách MŠMT zde...

Doporučení školy
Svým dětem můžete nástup do základní školy ulehčit i s následujícími doporučeními:

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Pomůcky a potřeby pro budoucí prvňáčky
Seznam pomůcek s pokyny naleznete zde...

Informační materiály

nahoru

 

Sběr

Sběr starého papíru a PET lahví - z technických důvodů zrušeno.

nahoru

 

Důležité drobnosti

Zákonný zástupce dítěte má za povinnost nejpozději do tří kalendářních dnů oznámit důvod nepřítomnosti žáka ve škole. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka.

Formuláře z pojistných událostí v případě úrazu si můžete vyzvednout u paní vychovatelky Peškové.

Není vhodné, aby děti nosily do školy cenné věci nebo vyšší finanční částky - škola neručí za jejich ztrátu.

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole!

nahoru

 
 

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde...

nahoru

 

Nabídka pracovních míst

V současné době nenabízíme volnou pracovní pozici.

nahoru