Organizace školního roku

ložce zápis máme odrážku
období školního vyučování 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021
podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2020
vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
začátek výuky 4. 1. 2021
pololetní prázdniny 29. 1. 2021
jarní prázdniny 15. 2. – 21. 2. 2021
velikonoční prázdniny 1. 4. – 2. 4. 2021
hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
další školní rok začne 1. 9. 2021
 

Organizace vyučování

Vyučování Přestávky
1. hodina 08:00 - 08:45 08:45 - 08:55
2. hodina 08:55 - 09:40 09:40 - 10:05
3. hodina 10:05 - 10:50 10:50 - 11:00
4. hodina 11:00 - 11:45 11:45 - 11:55
5. hodina 11:55 - 12:40 12:40 - 12:50
6. hodina 12:50 - 13:35 13:35 - 13:45
7. hodina 13:45 - 14:30  
 

Rozvrh hodin

1. třída Středa 12:40
  Ostatní dny 11:45
2. třída Pondělí, středa 11:45
  Ostatní dny 12:40
3. třída Úterý 13:30
  Ostatní dny 12:40
4. třída Čtvrtek 13:30
  Středa 13:30 (jedna skupina)
  Ostatní dny 12:40
5. třída Středa 13:30
  Ostatní dny 12:40

nahoru

 

Kroužky a nepovinné předměty

Kroužek Den Čas Vedoucí Poznámka
Pohybové hry (Sokolovna Pardubičky) úterý 14:00 – 15:30 Tereza Záhornická 1. třída
  úterý 14:00 – 15:30 Lenka Pešková 2. třída
Florbal   v prvním pololetí zrušen    
Výtvarný a tvořivý   v prvním pololetí zrušen    
Dramatický kroužek čtvrtek 13:30 – 14:30 Z. Hýsková od 2. pololetí 2. třídy
Anglický jazyk úterý 13:00 – 14:00 Hana Novotná 2. třída
  středa 13:15 – 14:15 Hana Novotná 3. třída
    14:15 – 15:15 Hana Novotná 4. třída
  pátek 12:15 – 13:15 Hana Novotná 1. třída
    13:40 – 14:40 Hana Novotná 5. třída

nahoru

 

Spolupráce s rodiči a školská rada

5. 10. 2020 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
5. 10. 2020 školská rada
18. 1. 2021 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
19. 4. 2021 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
19. 4. 2021 školská rada

Třídní schůzky proběhnou vzhledem k aktuální epidemiologické situaci buď běžným způsoben, konzultačně nebo on-line. Sledujte webové stránky a žákovské knížky dětí.

Plán pedagogických rad (2019/2020):  1. 9. 2020, 23. 11. 2020, 18. 1. 2021, 19. 4. 2021, 21. 6. 2021.

Vedení školy spolupracuje se zástupci rodičů dětí jednotlivých tříd (SRDPŠ) na pravidelných schůzkách.

Složení rodičovského výboru
Předseda: p. Kryštof Ženatý (3.třída)
Pokladník: p. Markéta Severinová
Ostatní členové: p. Michal Šafařík (2.třída), p. Ondřej Pištora (4. třída), p. Markéta Severinová (5. třída), 1. třída - bude doplněno po rodičovské schůzce

Zástupci rodičů jsou voleni na rodičovské schůzce.

Složení školské rady
Za rodiče: p. Oldřich Zdobinský – předseda školské rady, p. Polanecká Kateřina - místopředseda
Za školu: p. Michaela Jubánková, p. Lenka Hilbertová
Za zřizovatele: p. Iva Kamenická, p. Filip Petr

Školská rada byla zvolena v lednu 2018 na tříleté funkční období – spolupracuje s výborem SRDPŠ a schvaluje potřebné dokumenty.

Informace o účelu, činnosti a volbách Školské rady naleznete zde... Výsledky voleb do Školské rady ze dne 15.1.2018 naleznete zde...

Rodiče se mohou o prospěchu a chování svých dětí informovat u učitele kdykoliv, nejlépe po telefonické dohodě. Jakékoliv připomínky či návrhy mohou rodiče prosazovat osobním jednáním s vedením školy nebo přes rodičovský výbor.

nahoru

 

Zaměstnanci školy

Mgr. Jaroslav Karcol Ředitel ZŠ   karcol-zskyj@volny.cz
Mgr. Lenka Hilbertová Zástupce ředitele,
výchovný poradce
hilbertova-zskyj@volny.cz
Mgr. Lenka Holíková Učitelka 1. třída holikova-zskyj@volny.cz
Mgr. Libuše Kocourková Učitelka 2. třída kocourkova-zskyj@volny.cz
Zuzana Hýsková Učitelka 3. třída hyskova-zskyj@volny.cz
Mgr. Martina Brabcová Učitelka 4. třída brabcova-zskyj@volny.cz
Mgr. Michaela Jubánková Učitelka 5. třída jubankova-zskyj@volny.cz
Mgr. Hana Novotná Anglický jazyk,
metodik prevence
novotna-zskyj@volny.cz
Lenka Pešková Vedoucí vychovatelka 2. třída peskova-zskyj@volny.cz
Tereza Záhornická Vychovatelka 1. třída zahornicka-zskyj@volny.cz
Ludmila Drábková Vychovatelka 3. třída peskova-zskyj@volny.cz
Ing. Dita Ludvíková, DiS Vychovatelka,
hospodářka školy
  ludvikova-zskyj@volny.cz
Bc. Lukáš Kolomazník Školní psycholog   kolomaznik-zskyj@volny.cz
Pavlína Ďurišíková Asistent pedagoga durisikova-zskyj@volny.cz
Lenka Hrnčířová Asistent pedagoga hrncirova-zskyj@volny.cz
Eliška Jandíková Školní asistent ZŠ a MŠ jandikova-zskyj@volny.cz
Sabina Venigerová Školnice, výdej obědů    
Marta Langšádlová Úklid    
Helena Žďárská Výdej obědů    

nahoru

 

Poradenství

Školní psycholog


Bc. Lukáš Kolomazník, konzultace: pondělí 13:30 - 15:30 hod

Kontakt: kolomaznik-zskyj@volny.cz, tel.: 466 650 783

Výchovný poradce


Mgr. Lenka Hilbertová, konzultace: středa 11:55 – 12:40 hod, nebo po telefonické domluvě

Kontakt: hilbertova-zskyj@volny.cz, tel.: 466 650 783

Metodik prevence


Mgr. Hana Novotná, konzultace po telefonické domluvě

Kontakt - telefon: 466 650 783

Školní poradenské pracoviště


Úkoly školního poradenského pracoviště

 • Budování příznivého klimatu školy, práce s třídním kolektivem
 • Pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků
 • Identifikace žáků s výukovými obtížemi
 • Odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Pomoc při zabezpečení výuky žáků s odlišným mateřským jazykem
 • Metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • Spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory
 • Poradenská činnost pro žáky a zákonné zástupce
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
 • Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

nahoru

 

Zápis do 1. třídy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Škola otevírá jednu třídu s maximálním počtem 24 žáků. Vyučovacím jazykem je český jazyk.

Za­­­­pi­­­­suje­­­­me dě­­­­ti na­ro­zené do 31.8.2015. Výjimečně mo­hou být za­­­­psané i dě­­­­ti poz­­­­dě­­­­ji na­ro­zené do 30.6.2016.

V letošním školním roce probíhá přihlášení pomocí webové aplikace, kde je od 1. 4. 2021 možné vytvořit žádost o přijetí dítěte do základní školy.

Jak zápis probíhá?

 1. Vydání žádosti: 1. 4. – 19. 4. 2021 vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti.
 2. Příjem žádostí: 19. – 23. 4. 2021 korespondenčně bez přítomnosti dětí. Podrobnosti naleznete zde...

 3. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: Seznam dětí přijatých do první třídy od 1. 9. 2021

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do prvního ročníku školního roku 2021/2022 naleznete zde...

Informace k odkladu povinné školní docházky naleznete zde...

V případě dotazů nebo potíží se můžete obrátit na naši školu e-mailem: hilbertova-zskyj@volny.cz nebo telefonicky: 466 650 783, 606 648 353.

Naše škola
Informace o naší škole naleznete zde...

Desatero pro rodiče děti předškolního věku
Desatero najdete na stránkách MŠMT zde...

Doporučení školy
Svým dětem můžete nástup do základní školy ulehčit i s následujícími doporučeními:

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Jak vybrat školní brašnu
Návod k výběru školní brašny naleznete zde..

nahoru

 

Sběr

Sběr starého papíru - 23. – 25. 9. 2020: letáky, noviny, časopisy.

Sběr PET lahví - pytle nechávejte před školou.

nahoru

 

Důležité drobnosti

Zákonný zástupce dítěte má za povinnost nejpozději do tří kalendářních dnů oznámit důvod nepřítomnosti žáka ve škole. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka.

Formuláře z pojistných událostí v případě úrazu si můžete vyzvednout u paní vychovatelky Peškové.

Není vhodné, aby děti nosily do školy cenné věci nebo vyšší finanční částky - škola neručí za jejich ztrátu.

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole!

nahoru

 
 

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde...

nahoru

 

Nabídka pracovních míst

V současné době nenabízíme volnou pracovní pozici.

nahoru