Organizace školního roku

období školního vyučování 4. 9. 2017 – 29. 6. 2018
podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10. 2017
vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
začátek výuky 3. 1. 2018
pololetní prázdniny 2. 2. 2018
jarní prázdniny 12. 3. – 18. 3. 2018
velikonoční prázdniny 29. 3. – 30. 3. 2018
hlavní prázdniny 2. 7. 2018 – 31. 8. 2018
další školní rok začne 3. 9. 2018
 

Organizace vyučování

Vyučování Přestávky
1. hodina 08:00 - 08:45 08:45 - 08:55
2. hodina 08:55 - 09:40 09:40 - 10:05
3. hodina 10:05 - 10:50 10:50 - 11:00
4. hodina 11:00 - 11:45 11:45 - 11:55
5. hodina 11:55 - 12:40 12:40 - 12:50
6. hodina 12:50 - 13:35 13:35 - 13:45
7. hodina 13:45 - 14:30  
 

Rozvrh hodin

1. třída Denně 11:45
2. třída Pondělí, čtvrtek 12:40
  Ostatní dny 11:45
3. třída Pondělí - čtvrtek 12:40
  Pátek 11:45
4. třída Středa 14:00
  Ostatní dny 12:40
5. třída Úterý 14:00
  Ostatní dny 12:40

nahoru

 

Kroužky a nepovinné předměty

Kroužek Den Čas Vedoucí Poznámka
Pohybové aktivity - Florbal (Sokolovna Pardubičky) úterý 13:50 – 15:30 Jaroslav Karcol 1. a 2. třída
  pátek 13:45 – 15:15 p. Žáček 3. - 5. třída
Výtvarný a tvořivý úterý 12:30 – 13:30 lektor 1. třída
  úterý 13:40 – 14:40 lektor 2. + 3. třída
Dramatický kroužek čtvrtek 13:30 – 14:30 Z. Hýsková od 2. pololetí 2. třídy
Anglický jazyk pondělí 12:30 – 13:30 I. Slivková 1. třída
  pondělí 13:30 – 14:30 I. Slivková 3. třída
  čtvrtek 13:30 – 14:30 I. Slivková 2. třída
  čtvrtek 14:30 – 15:30 I. Slivková 4. třída

Přihlášku na kroužky si můžete stáhnout zde..

nahoru

 

Spolupráce s rodiči a školská rada

6. 11. 2017 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
6. 11. 2017 školská rada
15. 1. 2018 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
16. 4. 2018 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
16. 4. 2018 školská rada

Plán pedagogických rad (2016/2017):  18. září, 6. listopadu, 15. ledna, 16. dubna, 25. června

Vedení školy spolupracuje se zástupci rodičů dětí jednotlivých tříd (SRDPŠ) na pravidelných schůzkách.

Složení rodičovského výboru
Předseda: p. Zdeněk Melichar
Pokladník: p. Markéta Šošková
Ostatní členové: p. Ondřej Pištora (1. třída), p. Markéta Šošková (2. třída), p. Vendula Biathová (3. třída), p. Zdeněk Melichar (4. třída), p. Markéta Sixtová (5. třída)

Zástupci rodičů jsou voleni na rodičovské schůzce.

Složení školské rady
Za rodiče: Zdeněk Melichar – předseda školské rady, Oldřich Zdobinský - místopředseda
Za školu: Michaela Jubánková, Lenka Hilbertová
Za zřizovatele: Iva Kamenická, Pavel Jedlička

Školská rada byla zvolena v lednu 2015 na tříleté funkční období – spolupracuje s výborem SRDPŠ a schvaluje potřebné dokumenty.

Informace o účelu, činnosti a volbách Školské rady naleznete zde... Výsledky voleb do Školské rady ze dne 15.1.2018 naleznete zde...

Rodiče se mohou o prospěchu a chování svých dětí informovat u učitele kdykoliv, nejlépe po telefonické dohodě. Jakékoliv připomínky či návrhy mohou rodiče prosazovat osobním jednáním s vedením školy nebo přes rodičovský výbor.

nahoru

 

Zaměstnanci školy

Ředitel ZŠ: Mgr. Jaroslav Karcol   karcol-zskyj@volny.cz
Vedoucí učitelka: Mgr. Lenka Hilbertová 4. třída hilbertova-zskyj@volny.cz
Učitelé: Mgr. Martina Brabcová 1. třída brabcova-zskyj@volny.cz
  Mgr. Michaela Jubánková 2. třída jubankova-zskyj@volny.cz
  Mgr. Libuše Kocourková
(zástup za p. uč. Jiroutovou)
3. třída kocourkova-zskyj@volny.cz
  Zuzana Hýsková 5. třída hyskova-zskyj@volny.cz
  Iva Slivková Anglický jazyk slivkova-zskyj@volny.cz
  Mgr. Zuzana Musilová Anglický jazyk
Asistentka pedagoga: Pavlína Ďurišíková
Vychovatelky: Lenka Pešková 1. třída peskova-zskyj@volny.cz
  Tereza Záhornická 2. třída zahornicka-zskyj@volny.cz
  Ludmila Drábková 3. třída
Ekonomka: Dana Houfová houfova-zskyj@volny.cz
Školnice: Marta Langšádlová    
Výdej obědů: Marta Langšádlová, Martina Szwajczevská
Úklid: Martina Szwajczevská    

nahoru

 

Poradenství

Školní psycholog


Od října školního roku 2017/2018 působí na naší škole školní psycholog Bc. Aneta Vacková (aneta.vackova@gmail.com).
Osobně ji mohou žáci a jejich zákonní zástupci kontaktovat vždy ve středu v době od 13.30 do 15.30 hod ve škole.

Výchovný poradce


Školní poradenské zařízení


nahoru

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 byl zřizovatelem stanoven na 18. a 19. dubna 2018, a to od 13 do 18 hodin. Škola otevírá jednu třídu s maximálním počtem 22 žáků. Vyučovacím jazykem je český jazyk. Pozvánka na zápis je zde...

Pokud zvažujete u svého dítěte odklad školní docházky o jeden školní rok, musíte žádost podat při zápisu. K povolení odkladu je nutné předložit řediteli školy dvě doporučení - od školského poradenského zařízení a od pediatra. Protože objednací lhůty pro vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nejsou krátké, doporučujeme se objednat co nejdříve.

Děti, kterým bude povolen odklad školní docházky, mají povinnost navštěvovat předškolní vzdělávání, tzn. že musí chodit do mateřské školy.

Veškeré informace budou zveřejněny před zápisem na webových stránkách školy.

Informace k zápisu jsou zde...

Zápisní lístek je zde.. (pdf).

Žádost o odklad povinné školní docházky je zde.. (pdf).

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je zde.. (pdf).

Čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte je zde.. (pdf).

Obecné informace k zápisu jsou zde...

Vyhláška o školských obvodech je zde...

Mapa školských obvodů je zde...

Desatero pro rodiče děti předškolního věku
Desatero najdete na stránkách MŠMT zde...

Doporučení školy
Svým dětem můžete nástup do základní školy ulehčit i s následujícími doporučeními:

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

nahoru

 

Sběr

Sběr starého papíru - sběrové týdny proběhnou v měsíci říjnu 2016 (12.10. – 14.10.), březnu a červnu 2017 (termíny upřesníme). Žádáme rodiče, aby děti nosily řádně svázaný papír pouze v určeném termínu. Lísteček se jménem a váhou odevzdají třídnímu učiteli.

Sběr PET lahví probíhá po celý školní rok (do poloviny června). Sbírají se čiré i barevné lahve. Lahve mohou mít etikety a víčka – ne však kovová. Před odhozením do sběrového pytle je nutno lahve sešlápnout. Počet lahví dítě nahlásí třídnímu učiteli.

Sběr pomerančové kůry probíhá od listopadu 2016 až do dubna 2017. Děti před odevzdáním nahlásí hmotnost třídnímu učiteli.

Všechny sběrové akce budou vyhodnoceny a nejlepší sběrači budou odměněni!

nahoru

 

Důležité drobnosti

Zákonný zástupce dítěte má za povinnost nejpozději do tří kalendářních dnů oznámit důvod nepřítomnosti žáka ve škole. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka.

Formuláře z pojistných událostí v případě úrazu si můžete vyzvednout u paní vychovatelky Peškové.

Není vhodné, aby děti nosily do školy cenné věci nebo vyšší finanční částky - škola neručí za jejich ztrátu.

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole!

nahoru

 
 

Nabídka pracovních míst

V současné době nenabízíme volnou pracovní pozici.

nahoru